aptikti

aptikti
aptìkti Š, Rtr, , NdŽ, 1. tr. netyčia, neieškant ar nesitikint rasti, užeiti, užtikti: Kaip tik medlinčius aptiñka kertantį, tuo kirvį ataema JI94. Aptikaũ tokį gražų tiltelį baravykų Srv. Aš aptikaũ miške geras vietas, kur baravykai auga Ut. Kad aptìko moters kūlynuos aviečių, tuoj išbraukė, i neliko Lnkv. Kad aptikaũ grybų, tai nors vežimu vežk Sv. Stalčiuje aptikau pinigų . Aptìko uogas, tai suvalgis! Ds. Aš aptikaũ miške strazdo lizdą Brž. Aptikę kurtai, šunes ir vijurkai Joną begulintį pradėjo loti ir aplinkui bėgioti BsPIII26. Paslėpiau prieskrinkin baronkas, tai vis tiek vaikų àptikta ir išsiimta Ds. Laivas, aptikęs didžuvių būrį, kreveizuoja aplinkui, o tuo tarpu du vyru tykauja užlipusiu ant laivo stiebo Blv. Kur buvau, te aptikaũ visko Azr. Nuskendo, po kelių savaičių aptìko Sug. Žvirbliai mat tas bulbes aptìko Pc. Tai buvo pirmiausia aptiktas vienas iš Lietuvos metraščių trumpojo sąvado nuorašų . Kokioj knygoj tu tą aptikai? . Lietuvoj rankinės girnos aptiktos viršutiniuose piliakalnių sluoksniuose EncIX621. Prie Jupiterio Galilėjus aptiko keturis palydovus P.Slavėn. Dyvai, išvydus žmogų labai stiprų, bet, aptìkus dar stipresnį, dar didesni esti mums dyvai A.Baran. Tuo metu jis buvo namie aptinkamas Vaižg. Aptinkama šeškų ir dideliuose miestuose, ypač priemiesčiuose . Kirvių aptinkama dvejopų: įmovinių ir siauraašmenių . Užmoka už tą šunuką pusantro šimto rublių, tas klebonas juokas, ka durnį aptìkęs Jdr.Krž ieškant surasti: Aptìko, išėmė degtukus iš kišenės Brž. Aš ją aptiktáu, aš žinau, kur anos būsta Lz. Jonas aptìko veislingą kumelę Tsk. Aptikau kitoj parapijoj namą, bet daug prašo Aln. Kaune aptìko daktarą, kad išgydo kojas Mžš. Aš aptikaũ alyvos pirkt Ėr. Kaip kiškį aptiñka kur, tai tie šunys veja Sb. Pėdsakis aptiko kiškį S.Dauk. Žudikai, matydami, kad jie yra aptikti, leidosi bėgti . Tas (karalaitis) pasitikęs paklausia: ar aptikaĩ man panišką? Slūga atsakė, kad aptikaũ BM274(Šlv). ^ Aptiks kirvis kotą, o Jurgis bagotą KrvP(Mrj). Aptiks kiaulė paršą KrvP(Rs). Aptiks siūlas kamuolį KrvP(Ps). | refl. tr. Š, : Buvo apie Velykius karvę apsitìkę [pirkti] Mžš. Turiu apsitìkęs gražų vienkiemį, pirksiu Pl. Buvau karvę apsitìkus Adm. Reikėjo apsitikti geresnį butą . | Bitės turbūt pirma apsitìko, paskum ir atskrido Pg. 2. intr., tr. suprasti, suvokti, išsiaiškinti; nustatyti: Aptìko, kad skanus sūris, riebus – supuolė visi Mžš. Aš jau aptìkus: jeigu krinta vanduo šulny, tai pradės [lyti] Kp. Aptiñkam, kad jau išrūgę [burokai], kad geriam tą rasalą Alz. In liūno beuliodamas aptikaũ, kad supas [liūnas] Lel. Aptìko visos [moterys], ka tom kaproninėm [skarelėm] ravėt labai nesveika Mžš. Aptìko, kad jiem vėl duona nuriekta Vb. Mamytė aptìko, kad tėvas deda pinigus vailokan PnmR. Kaip te aptìko, kad jis turia tą plaktuką Č. Paskum aptìko, kad karvės brangios Krs. Aptìkdavo žmonės su kuo gydyt patys Brž. Jau pačiomis pirmosiomis studijų dienomis aš aptikau, jog mūsų skaitykla – geras daiktas . Mes aptìkom, kad kai pečių apklojam, tai šiultas, kai neapklojam – ataušta Kp. Tėvas, perskaitęs biteles, aptìko, kad vienos netenka BM4(Kp). Jeigu tėvai aptìko meilę, tai ir ženyba tuoj Skp. Tik jy noria, ka jai duot, i niekad nenoria atsilygyt, – aš aptikaũ jos gudrumą Pbr. Dabar bet kokią ligą greit aptiñka Sml. Tai mat aptìko valdžia gal [vagystę] PnmR. | refl.: Nuvažiavę apsitinka, kad prie jų tinklo nebėr svarų LTR(Kp). Pabuvo ben mėnesį, apsitìko: jau nebetikęs tas, nebetikęs tas Pnm. \ tikti; anttikti; aptikti; atitikti; datikti; įtikti; ištikti; nutikti; patikti; įsipatikti; pertikti; pietikti; pratikti; pritikti; sutikti; pasutikti; užtikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • aptikti — apti̇̀kti vksm. Tojè šnektojè ji̇̀s apti̇̀ko negirdėtą žõdį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • rasti — 1 ràsti, rañda, rãdo tr. 1. SD172, H, R, K ieškant aptikti, užeiti ką pamestą, paslėptą, paliktą: Paveizdėk, ir rasì Grv. Dabar eisme pažiūrėt, gal da ràsme Erž. Ilgai anie ieškojo jo ir visa negalėjo ràsti Lz. Kur anlįs, ir ràst negalėsi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutikti — sutìkti; Q627, H, N Rtr, L 1. intr. sutapti (glaudžiant), sueiti: Aliejus sėsta ir par sutikusius šulus, o [v]anduo – ne Šts. Jei tiktai visu mažiausis krislelis nesutiks kaip reikiant, sprogymė padžiūs S.Dauk. Kaip čia suriši, ka galas su galu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtikti — užtìkti Rtr; Ser 1. tr. L, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, Sb netyčia, neieškant rasti, užeiti, pamatyti, aptikti: Eina medkirtys toliau ir užtiñka kitą senį Snt. Ot užtikau daug grybų! Varn. Eidamas par tankynę, užtikaũ šeško pėdus Ėr. Gal užtìksi kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dujų ieškiklis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Cheminės žvalgybos prietaisas nuodingosioms medžiagoms ore aptikti. Kariniai dujų ieškikliai aptinka ir atpažįsta nuodingąsias medžiagas; būna rankiniai, pusiau automatiniai ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • gas detector — dujų ieškiklis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Cheminės žvalgybos prietaisas nuodingosioms medžiagoms ore aptikti. Kariniai dujų ieškikliai aptinka ir atpažįsta nuodingąsias medžiagas; būna rankiniai, pusiau… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • газоопределитель — dujų ieškiklis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Cheminės žvalgybos prietaisas nuodingosioms medžiagoms ore aptikti. Kariniai dujų ieškikliai aptinka ir atpažįsta nuodingąsias medžiagas; būna rankiniai, pusiau… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • antisubmarine carrier group — kovos su povandeniniais laivais lėktuvnešių grupė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivų grupė, suformuota iš vieno ar daugiau lėktuvnešių ir keleto palydos laivų, kurių pagrindinis uždavinys – aptikti ir sunaikinti povandeninius laivus.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • groupe anti-sous-marin avec porte-avions — kovos su povandeniniais laivais lėktuvnešių grupė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivų grupė, suformuota iš vieno ar daugiau lėktuvnešių ir keleto palydos laivų, kurių pagrindinis uždavinys – aptikti ir sunaikinti povandeninius laivus.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • groupe hunter-killer — kovos su povandeniniais laivais lėktuvnešių grupė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivų grupė, suformuota iš vieno ar daugiau lėktuvnešių ir keleto palydos laivų, kurių pagrindinis uždavinys – aptikti ir sunaikinti povandeninius laivus.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”